นายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 60 user(s)  หน้าแรก  :  ITA65  :  ข้อมูลพื้นฐาน  :  SAR
หมวด: เตรียมความพร้อมสถานการณ์โควิด19
มอบเงินช่วยเหลือ2000
08-09-2021 เข้าชมแล้ว: 1222
8กันยายน2564 นายเชษฐา ทิพยโสต พร้อมคณะครูได้มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียน รายละ 2000
การมอบนั้นโรงเรียนได้ตระหนักและปฏิบัติตามแนวทางของ ศบค. เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์โรคระบาด
โดยได้แบ่งช่วงการมอบเงินเป็น 2 ช่วง ในภาคเช้า เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และในภาคบ่ายเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการนี้ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนให้ความความร่วมมือในการปฏิบัติเว้นระยะห่าง ล้างมือ
ด้วยเจลแอลกอฮอและวัดอุณหภูมิก่อนเข้าภายในสถานที่หอประชุมร่มฝางเพื่อรับเงินช่วยเหลือดังกล่าว การดำเนิน
การเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


หมวด: เตรียมความพร้อมสถานการณ์โควิด19
»มอบเงินช่วยเหลือ2000
08-09-2021
»เปิดภาคเรียน
02-08-2020
»เตรียมความพร้อม
02-08-2020
 
หน้าแรก  ITA65  ข้อมูลพื้นฐาน  SARโรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  fkschool@fhangpit.ac.th


เช็คอีเมลโรงเรียน

kkv56   Copyright©2023 fhangpit.ac.th
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม