นายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 54 user(s)  หน้าแรก  :  ITA65  :  ข้อมูลพื้นฐาน  :  SAR
หมวด: กลุ่มงานบริหารโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
21-06-2022 เข้าชมแล้ว: 378
คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไปนายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวพิชญ์ชาญ์ วัชรเดชากูร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นส.วิมลรัตน์ สีพิมสอ
ครู คศ.3
ผู้ช่วยผู้อำนวยการนายอัคคเสฏฐ์  อังคะฮาด
ครู คศ.3
หน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นางแสงจันทร์ คันธภูมิ
ครู คศ.3


นส.วิลาวัณย์ โพธิ์ศรีขาม
พนักงานราชการนายณัฐวัฒน์ อิธิตา
พนักงานราชการหมวด: กลุ่มงานบริหารโรงเรียน
»โครงสร้างการบริหารงาน
05-08-2022
»รองผู้อำนวยการ
04-08-2022
»ผู้อำนวยการ
04-08-2022
»ทำเนียบผู้บริหาร
04-08-2022
»กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
21-06-2022
»กลุ่มงานบริหารทั่วไป
21-06-2022
»กลุ่มงานบริหารบุคคล
21-06-2022
»กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
21-06-2022
»กลุ่มงานบริหารวิชาการ
21-06-2022
 
หน้าแรก  ITA65  ข้อมูลพื้นฐาน  SARโรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  fkschool@fhangpit.ac.th


เช็คอีเมลโรงเรียน

kkv56   Copyright©2023 fhangpit.ac.th
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม