นายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 54 user(s)  หน้าแรก  :  ITA65  :  ข้อมูลพื้นฐาน  :  SAR
ITA65
29-08-2022 เข้าชมแล้ว: 836ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

O9 Social Network

การบริหารงาน การดําเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

O11 รายงานกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 E-Service

การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

O18 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจําปี

O19 รายงานการกํากับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจําปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

O26 การดําเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจําปี

O37 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปี

O40 รายงานการกํากับติดตาม การดําเนินการป้องกัน การทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดําเนินการ ป้องกันการทุจริตประจําปี

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
หน้าแรก  ITA65  ข้อมูลพื้นฐาน  SARโรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  fkschool@fhangpit.ac.th


เช็คอีเมลโรงเรียน

kkv56   Copyright©2023 fhangpit.ac.th
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม