นายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 59 user(s)  หน้าแรก  :  ITA65  :  ข้อมูลพื้นฐาน  :  SAR
ข้อมูลพื้นฐาน
04-08-2022 เข้าชมแล้ว: 253
  ข้อมูลพื้นฐาน  
 

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

    โรงเรียนฝางพิทยาคม  เป็นโรงเรียนสหศึกษาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา  เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนน้ำสวยวิทยา เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๓ โดยใช้พื้นที่วัดโสภณาราม(วัดบ้านฝาง)เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนมีนักเรียน ๔๔ คน ปีการศึกษา๒๕๓๕  ได้ย้ายมาตั้งในที่ปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์  โดยสภาตำบลบ้านฝาง  ได้ยินยอมให้ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน ตั้งอยู่ที่    หมู่ที่ ๑๐  ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย  มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๖๓ ไร่ ๓ งาน   

   วันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๓๗  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล  ใช้ชื่อว่า   โรงเรียนฝางพิทยาคม โดยมี  นายบุญมี   พาพิมพ์  ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่และเป็นผู้บริหารคนแรก  และในปี พ.ศ. ๒๕๔๙  นายสุริยา   มะโยธี  ได้มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นายอารมณ์  ศรีแสง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายเชษฐา  ทิพยโสต  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฝางพิทยาคม จนถึงปัจจุบัน

                     ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนได้รับรางวัล “โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน” และในปี ๒๕๕๓ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนดีประจำตำบล” รุ่นที่ ๑  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑ ( สพท.นค.๑)  ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนได้รับรางวัล ระดับดีมาก โครงการประเมินเว็ปไซต์ของสถานศึกษาสังกัด สพม. เขต๒๑

อาณาเขตและที่ตั้งของโรงเรียน

ทิศเหนือ             ติดกับ            พื้นที่ทำการเกษตร

ทิศใต้                 ติดกับ            บ้านหนองบัว

 ทิศตะวันออก      ติดกับ            พื้นที่สาธารณะ

ทิศตะวันตก         ติดกับ            พื้นที่เกษตรบ้านหนองบัว(บ้านศรีวิไล

 ปรัชญาโรงเรียน       :  การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาชาติ

หมายถึง  การศึกษาสามารถสร้างคนดีให้กับสังคม
และเป็นพลังในการพัฒนา การศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้าน

ต่างๆ ซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประชากรไทยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

คำขวัญโรงเรียน           :  มีวินัย - ใฝ่ศึกษา - กีฬาดี – มีคุณธรรม

คติพจน์โรงเรียน           :  ทิพฺพจักขุญาณ  (ความรู้ดุจดวงตาทิพย์)

สีประจำโรงเรียน      :  เขียว ขาว

สีเขียว  หมายถึง   ธรรมชาติ ความรู้ สัจจธรรม      

สีขาว   หมายถึง   ความสะอาด คุณธรรม ปัญญา

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ  ยิ้มง่าย ไหว้สวย ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

การดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ มีดังนี้

1. ดำเนินการโครงการตามกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ

2. ดำเนินการโครงการตามกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง

3. ดำเนินการโครงการตามกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

4. ดำเนินการโครงการตามกิจกรรมโรงเรียนสีขาว

5. ดำเนินการโครงการตามกิจกรรมโรงเรียนดีประจำตำบล

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ เรียนดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

การดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิดเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีดังนี้

1. ดำเนินการโครงการตามกิจกรรมโรงเรียน

2. ดำเนินการโครงการตามกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ

มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา คือ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญาอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนสามารถสื่อสารความต้องการต่อสาธารณะได้อย่างมีเหตุผลและยอมรับกติกาของสังคมส่วนรวมได้

 จุดเน้นของสถานศึกษา คือ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

ภาพความสำเร็จ       :  โรงเรียนน่าอยู่  ครูดี  นักเรียนมีคุณภาพ  ชุมชนร่วมใจ 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันโรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  fkschool@fhangpit.ac.th


เช็คอีเมลโรงเรียน

kkv56   Copyright©2023 fhangpit.ac.th
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม